ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא אינו ייפוי כח רגיל, אלא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו מכל סיבה שהיא. למשל, עקב מחלת זיקנה (כמו דמנציה), מוגבלות שכלית (אירוע מוחי) , מוגבלות פיזית וכיו"ב.


מטרת ייפוי הכוח היא לאפשר לאדם להפקיד את קבלת ההחלטות בעניינו בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם (=מיופה כוח).


ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים (כולל רפואיים) או בענייני רכוש או בשניהם, וכניסתו לתוקף רלוונטית רק לתחומים שצויינו בו במפורש: ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים מתייחס לרווחתו האישית של הממנה שחותם על ייפוי הכח, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של הממנה, או בחלקם.


האדם שחותם על ייפוי כח מתמשך יכול לקבוע באופן כללי כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות, ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים, וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות". לדוגמה: האדם שחותם על ייפוי כח מתמשך יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו. האדם שחותם על ייפוי כוח מתמשך יכול לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו, וכי המעבר לסידור חוץ ביתי ייעשה בנסיבות מסוימות בלבד. האדם שחותם על ייפוי כוח מתמשך יכול לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים, כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.


מיופה הכוח חייב להסכים למינויו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח. ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, או לחלקם, וניתן גם למנות מספר מיופי כוח. ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול.

ניתן לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.


האדם הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים", שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע, או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.


ייפוי כח מתמשך יכול להיערך רק ע"י עוה"ד שהוסמך לכך, במיוחד ע"י משרד המשפטים. בתום פעולת הרישום, מופקד עותק מיפוי הכח במשרד המשפטים ובמידת הצורך, ייכנס לתוקף.


כניסה של יפוי הכוח לתוקף יכולה להתבצע בשני אופנים: א. חוו"ד מומחה שייקבע כי האדם אינו כשיר לקבל החלטות בעבור עצמו. ב. כשמיופה הכוח מחליט שהממנה אינו כשיר לקבל החלטות בעבור עצמו.
#חתימה #עוד #עורךדין #משרד #רוניאקלר

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square